Loading...
วัฒนธรรมอีสาน

งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์

งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์

งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์

งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์
งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์

 

โปงลางเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ทำจากไม้ ไล่เสียงสูงต่ำ จังหวะไม้ลงตีมีความก้องกังวาน ให้ท่วงทำนองที่ไพเราะ พัฒนาโดยนายเปลื้อง ฉายรัศมี ซึ่งเป็นปราชญ์ท้องถิ่นแห่งเมืองกาฬสินธุ์และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน) ปัจจุบันโปงลางมีความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก

งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์

      สมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงโปงลางที่วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 พระองค์ทรงร่วมวงโปงลาง บรรเลงลายเต้ยโขงและลายลมพัดพร้าว ได้พลิ้วไหวชวนคล้อยใจเข้าสัมผัสกับสายลมรอบกาย ในวาระสำคัญนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ จึงเป็นวันเริ่มต้นการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและกาชาดเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานมีการแสดงวงดนตรีโปงลางหลายสิบคณะที่ต่างมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ามกลางเทือกเขาภูพาน และสายน้ำในเขื่อนลำปาว ก่อเกิดพัฒนาการผ้าไหมแพรวาที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของผู้คน เรียนรู้วัฒนธรรมชาวผู้ไทย ตามรอยไดโนเสาในแผ่นดินอีสาน มาสนุก มาเรียนรู้ เข้าใจในเอกลักษณ์ ร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบไป