Loading...
วัฒนธรรมอีสาน

เครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสาน

เครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสาน

เครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสาน

เครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสาน

 

        กล่าวได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตที่จำเป็นมากอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนทำอาหารใช้ธรรมชาติเพื่อยั้งชีพ มาสู่วิถีชีวิตที่มีการตั้งหลักแหล่งรวมกันเป็นชุมชนอยู่ติดที่แล้วมีการผลิตอาหารเลี้ยงตนเองและชุมชนเรื่อยมา

จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่ามีการผลิตภาชนะดินเผาขึ้นใช้แล้วในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อไม่น้อยกว่า 8,000 ปี เป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเผาไฟต่ำ ผิวภาชนะเป็นลายเชือกทาบที่พบทั่วไปในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นภาชนะดินเผาของมนุษย์ในสังคมแบบเร่ร่อน หรือสังคมที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเข้าสู่แบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองและชุมชน

นอกจากนี้ก็ได้พบหลักบานทางการขุดค้นทางโบราณคดีว่า มนุษย์ได้พัฒนาสังคมมาสู่การผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองและชุมชนอยู่ติดที่มากขึ้นในบริเวณแอ่งสกลนครแถบลุ่มแม่น้ำสงครามตอนบน โดยค้นพบหลักฐานต่างๆ รวมทั้งภาชนะดินเผาทั้งที่ทำขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเพื่อประโยชน์ในพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ซึ่งมักจะเป็นภาชนะดินเผาที่เน้นความงามทางด้านศิลปะมากกว่าที่ทำใช้สอยในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป ดังเช่น ภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาชนิดสีดำขูดลายในผิวเนื้อ ชนิดสีเท่าลายเชือกทาบ ชนิดสีนวลก้นโค้ง และชนิดมีลายเขียนสีเป็นรูและลวดลายต่างๆ เป็นต้น