Loading...

ป้ายกำกับ: กำหนดมาตฐานปลาร้า

ประกาศกำหนดมาตรฐาน “ปลาร้า” ต้องสะอาดทุกส่วนผสม

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรฐาน “ปลาร้า” ละเอียดยิบทุกส่วนผสม ทั้งตัวปลา เกลือ ข้าวคั่ว ฉลากสินค้า อ่านต่อ