Loading...

ป้ายกำกับ: วงกลองยาว

คณะกลองยาวอีสาน

คณะกลองยาวอีสาน คณะกลองยาว หรือวงกลองยาว ก็เกิดขึ้นก่อนที่โปงลางจะดัง เช่นกัน แต่ปัจจุบัน คณะกลองยาว ก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ประยุกต์รูปแบบนำเสนอใหม่ อ่านต่อ